شماره حساب ها :

شماره حساب 836-800-1002553-1 بانک سامان به نام حسین زمانی ارفعی

شماره حساب 4157733148 بانک ملت به نام حسین زمانی ارفعی

شماره کارت برای واریز کارت به کارت :

شماره کارت 2393-3921-8610-6219 بانک سامان به نام حسین زمانی ارفعی

شماره کارت 8009-5533-3377-6104 بانک ملت به نام حسین زمانی ارفعی